طرح خشتی بته

ابعاد رانر پذیرایی(کوتاه): 100*50 سانتی متر
ابعاد رانر نهارخوری(بلند): 150*50 سانتی متر
ابعاد عسلی: 50*50 سانتی متر
وضعیت: سفارشی
جهت اطلاع از قیمت تماس حاصل کنید.

طرح بهدیـــس

ابعاد رانر پذیرایی(کوتاه): 100*50 سانتی متر
ابعاد رانر نهارخوری(بلند): 150*50 سانتی متر
ابعاد عسلی: 50*50 سانتی متر
وضعیت: سفارشی

طرح شمسه

ابعاد رانر پذیرایی(کوتاه): 100*50 سانتی متر
ابعاد رانر نهارخوری(بلند): 150*50 سانتی متر
ابعاد عسلی: 45*33 سانتی متر
وضعیت: سفارشی

طرح شهرزاد

ابعاد رانر پذیرایی(کوتاه): 100*50 سانتی متر
ابعاد رانر نهارخوری(بلند): 150*50 سانتی متر
ابعاد عسلی: 50*50 سانتی متر
وضعیت: سفارشی

طرح شاهپسند

ابعاد رانر پذیرایی(کوتاه): 100*50 سانتی متر
ابعاد رانر نهارخوری(بلند): 150*50 سانتی متر
ابعاد عسلی: 50*50 سانتی متر
وضعیت: سفارشی

طرح سماء

ابعاد رانر پذیرایی(کوتاه): 100*50 سانتی متر
ابعاد رانر نهارخوری(بلند): 150*50 سانتی متر
ابعاد عسلی: 45*33 سانتی متر
وضعیت: سفارشی

طرح راه راه

ابعاد رانر پذیرایی(کوتاه): 100*50 سانتی متر
ابعاد رانر نهارخوری(بلند): 150*50 سانتی متر
ابعاد عسلی: 50*50 سانتی متر
وضعیت: سفارشی

طرح نیلوفر

ابعاد رانر پذیرایی(کوتاه): 100*50 سانتی متر
ابعاد رانر نهارخوری(بلند): 150*50 سانتی متر
ابعاد عسلی: 45*33 سانتی متر
وضعیت: سفارشی

طرح نگین

ابعاد رانر پذیرایی(کوتاه): 100*50 سانتی متر
ابعاد رانر نهارخوری(بلند): 150*50 سانتی متر
ابعاد عسلی: 45*33 سانتی متر
وضعیت: سفارشی

طرح نفیس

ابعاد رانر پذیرایی(کوتاه): 100*50 سانتی متر
ابعاد رانر نهارخوری(بلند): 150*50 سانتی متر
ابعاد عسلی: 45*33 سانتی متر
وضعیت: سفارشی